Hà Nội City



Hồ Chí Minh City



Đà Nẵng City

Exchange Rate